6. ean eipwmen oti koinwnian ecomen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina