1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou duo gunaikeV hsan qugatereV mhtroV miaV

3. kai exeporneusan en aiguptw en th neothti autwn ekei epeson oi mastoi autwn ekei dieparqeneuqhsan

4. kai ta onomata autwn hn oola h presbutera kai ooliba h adelfh authV kai egenonto moi kai etekon uiouV kai qugateraV kai ta onomata autwn samareia h oola kai ierousalhm h ooliba

5. kai exeporneusen h oola ap' emou kai epeqeto epi touV erastaV authV epi touV assuriouV touV eggizontaV auth

6. endedukotaV uakinqina hgoumenouV kai strathgouV neaniskoi epilektoi panteV ippeiV ippazomenoi ef' ippwn

7. kai edwken thn porneian authV ep' autouV epilektoi uioi assuriwn panteV kai epi pantaV ouV epeqeto en pasi toiV enqumhmasin authV emiaineto

8. kai thn porneian authV ex aiguptou ouk egkatelipen oti met' authV ekoimwnto en neothti authV kai autoi dieparqeneusan authn kai execean thn porneian autwn ep' authn

9. dia touto paredwka authn eiV ceiraV twn erastwn authV eiV ceiraV uiwn assuriwn ef' ouV epetiqeto

10. autoi apekaluyan thn aiscunhn authV uiouV kai qugateraV authV elabon kai authn en romfaia apekteinan kai egeneto lalhma eiV gunaikaV kai epoihsan ekdikhseiV en auth eiV taV qugateraV

11. kai eiden h adelfh authV ooliba kai diefqeire thn epiqesin authV uper authn kai thn porneian authV uper thn porneian thV adelfhV authV

12. epi touV uiouV twn assuriwn epeqeto hgoumenouV kai strathgouV touV egguV authV endedukotaV euparufa ippeiV ippazomenouV ef' ippwn neaniskoi epilektoi panteV

13. kai eidon oti memiantai odoV mia twn duo

14. kai proseqeto proV thn porneian authV kai eiden andraV ezwgrafhmenouV epi tou toicou eikonaV caldaiwn ezwgrafhmenouV en grafidi

15. ezwsmenouV poikilmata epi taV osfuaV autwn kai tiarai baptai epi twn kefalwn autwn oyiV trissh pantwn omoiwma uiwn caldaiwn ghV patridoV autwn

16. kai epeqeto ep' autouV th orasei ofqalmwn authV kai exapesteilen aggelouV proV autouV eiV ghn caldaiwn

17. kai hlqosan proV authn uioi babulwnoV eiV koithn kataluontwn kai emiainon authn en th porneia authV kai emianqh en autoiV kai apesth h yuch authV ap' autwn

18. kai apekaluyen thn porneian authV kai apekaluyen thn aiscunhn authV kai apesth h yuch mou ap' authV on tropon apesth h yuch mou apo thV adelfhV authV

19. kai eplhqunaV thn porneian sou tou anamnhsai hmeraV neothtoV sou en aiV eporneusaV en aiguptw

20. kai epeqou epi touV caldaiouV wn hsan wV onwn ai sarkeV autwn kai aidoia ippwn ta aidoia autwn

21. kai epeskeyw thn anomian neothtoV sou a epoieiV en aiguptw en tw katalumati sou ou oi mastoi neothtoV sou

22. dia touto ooliba tade legei kurioV idou egw exegeirw touV erastaV sou epi se af' wn apesth h yuch sou ap' autwn kai epaxw autouV epi se kukloqen

23. uiouV babulwnoV kai pantaV touV caldaiouV fakoud kai soue kai koue kai pantaV uiouV assuriwn met' autwn neaniskouV epilektouV hgemonaV kai strathgouV pantaV trissouV kai onomastouV ippeuontaV ef' ippwn

24. kai panteV hxousin epi se apo borra armata kai trocoi met' oclou lawn qureoi kai peltai kai balousin fulakhn epi se kuklw kai dwsw pro proswpou autwn krima kai ekdikhsousin se en toiV krimasin autwn

25. kai dwsw ton zhlon mou en soi kai poihsousin meta sou en orgh qumou mukthra sou kai wta sou afelousin kai touV kataloipouV sou en romfaia katabalousin autoi uiouV sou kai qugateraV sou lhmyontai kai touV kataloipouV sou pur katafagetai

26. kai ekdusousin se ton imatismon sou kai lhmyontai ta skeuh thV kauchsewV sou

27. kai apostreyw taV asebeiaV sou ek sou kai thn porneian sou ek ghV aiguptou kai ou mh arhV touV ofqalmouV sou ep' autouV kai aiguptou ou mh mnhsqhV ouketi

28. dioti tade legei kurioV kurioV idou egw paradidwmi se eiV ceiraV wn miseiV af' wn apesth h yuch sou ap' autwn

29. kai poihsousin en soi en misei kai lhmyontai pantaV touV ponouV sou kai touV mocqouV sou kai esh gumnh kai aschmonousa kai apokalufqhsetai aiscunh porneiaV sou kai asebeia sou kai h porneia sou

30. epoihsen tauta soi en tw ekporneusai se opisw eqnwn kai emiainou en toiV enqumhmasin autwn

31. en th odw thV adelfhV sou eporeuqhV kai dwsw to pothrion authV eiV ceiraV sou

32. tade legei kurioV to pothrion thV adelfhV sou piesai to baqu kai to platu to pleonazon tou suntelesai

33. meqhn kai eklusewV plhsqhsh kai to pothrion afanismou pothrion adelfhV sou samareiaV

34. kai piesai auto kai taV eortaV kai taV neomhniaV authV apostreyw dioti egw lelalhka legei kurioV

35. dia touto tade legei kurioV anq' wn epelaqou mou kai aperriyaV me opisw tou swmatoV sou kai su labe thn asebeian sou kai thn porneian sou

36. kai eipen kurioV proV me uie anqrwpou ou krineiV thn oolan kai thn ooliban kai apaggeleiV autaiV taV anomiaV autwn

37. oti emoicwnto kai aima en cersin autwn ta enqumhmata autwn emoicwnto kai ta tekna autwn a egennhsan moi dihgagon autoiV di' empurwn

38. ewV kai tauta epoihsan moi ta agia mou emiainon kai ta sabbata mou ebebhloun

39. kai en tw sfazein autouV ta tekna autwn toiV eidwloiV autwn kai eiseporeuonto eiV ta agia mou tou bebhloun auta kai oti outwV epoioun en mesw tou oikou mou

40. kai oti toiV andrasin toiV ercomenoiV makroqen oiV aggelouV exapestellosan proV autouV kai ama tw ercesqai autouV euquV elouou kai estibizou touV ofqalmouV sou kai ekosmou kosmw

41. kai ekaqou epi klinhV estrwmenhV kai trapeza kekosmhmenh pro proswpou authV kai to qumiama mou kai to elaion mou eufrainonto en autoiV

42. kai fwnhn armoniaV anekrouonto kai proV andraV ek plhqouV anqrwpwn hkontaV ek thV erhmou kai edidosan yelia epi taV ceiraV autwn kai stefanon kauchsewV epi taV kefalaV autwn

43. kai eipa ouk en toutoiV moiceuousin kai erga pornhV kai auth exeporneusen

44. kai eiseporeuonto proV authn on tropon eisporeuontai proV gunaika pornhn outwV eiseporeuonto proV oolan kai proV ooliban tou poihsai anomian

45. kai andreV dikaioi autoi ekdikhsousin autaV ekdikhsei moicalidoV kai ekdikhsei aimatoV oti moicalideV eisin kai aima en cersin autwn

46. tade legei kurioV kurioV anagage ep' autaV oclon kai doV en autaiV tarachn kai diarpaghn

47. kai liqobolhson ep' autaV liqoiV oclwn kai katakentei autaV en toiV xifesin autwn uiouV autwn kai qugateraV autwn apoktenousi kai touV oikouV autwn emprhsousin

48. kai apostreyw asebeian ek thV ghV kai paideuqhsontai pasai ai gunaikeV kai ou mh poihsousin kata taV asebeiaV autwn

49. kai doqhsetai h asebeia umwn ef' umaV kai taV amartiaV twn enqumhmatwn umwn lhmyesqe kai gnwsesqe dioti egw kurioV

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina