1. muiai qanatousai sapriousin skeuasian elaiou hdusmatoV timion oligon sofiaV uper doxan afrosunhV megalhV

2. kardia sofou eiV dexion autou kai kardia afronoV eiV aristeron autou

3. kai ge en odw otan afrwn poreuhtai kardia autou usterhsei kai a logieitai panta afrosunh estin

4. ean pneuma tou exousiazontoV anabh epi se topon sou mh afhV oti iama katapausei amartiaV megalaV

5. estin ponhria hn eidon upo ton hlion wV akousion o exhlqen apo proswpou tou exousiazontoV

6. edoqh o afrwn en uyesi megaloiV kai plousioi en tapeinw kaqhsontai

7. eidon doulouV ef' ippouV kai arcontaV poreuomenouV wV doulouV epi thV ghV

8. o orusswn boqron en autw empeseitai kai kaqairounta fragmon dhxetai auton ofiV

9. exairwn liqouV diaponhqhsetai en autoiV scizwn xula kinduneusei en autoiV

10. ean ekpesh to sidhrion kai autoV proswpon etaraxen kai dunameiV dunamwsei kai perisseia tou andreiou sofia

11. ean dakh o ofiV en ou yiqurismw kai ouk estin perisseia tw epadonti

12. logoi stomatoV sofou cariV kai ceilh afronoV katapontiousin auton

13. arch logwn stomatoV autou afrosonh kai escath stomatoV autou perifereia ponhra

14. kai o afrwn plhqunei logouV ouk egnw o anqrwpoV ti to genomenon kai ti to esomenon opisw autou tiV anaggelei autw

15. mocqoV twn afronwn kopwsei autouV oV ouk egnw tou poreuqhnai eiV polin

16. ouai soi poliV hV o basileuV sou newteroV kai oi arconteV sou en prwia esqiousin

17. makaria su gh hV o basileuV sou uioV eleuqerwn kai oi arconteV sou proV kairon fagontai en dunamei kai ouk aiscunqhsontai

18. en oknhriaiV tapeinwqhsetai h dokwsiV kai en argia ceirwn staxei h oikia

19. eiV gelwta poiousin arton kai oinoV eufrainei zwntaV kai tou arguriou epakousetai sun ta panta

20. kai ge en suneidhsei sou basilea mh katarash kai en tamieioiV koitwnwn sou mh katarash plousion oti peteinon tou ouranou apoisei sun thn fwnhn kai o ecwn taV pterugaV apaggelei logon

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina