Löydetty 4 Tulokset: kwfeuson

  • kai eipan proV auton kwfeuson epiqeV thn ceira sou epi to stoma sou kai elqe meq' hmwn kai esh hmin eiV patera kai eiV ierea mh beltion einai se ierea oikou androV enoV h ginesqai se ierea fulhV kai suggeneiaV en israhl (Juízes 18, 19)

  • kai eipen proV authn abessalwm o adelfoV authV mh amnwn o adelfoV sou egeneto meta sou kai nun adelfh mou kwfeuson oti adelfoV sou estin mh qhV thn kardian sou tou lalhsai eiV to rhma touto kai ekaqisen qhmar chreuousa en oikw abessalwm tou adelfou authV (II Samuel 13, 20)

  • enwtizou iwb kai akoue mou kwfeuson kai egw eimi lalhsw (Jó 33, 31)

  • ei mh su akouson mou kwfeuson kai didaxw se sofian (Jó 33, 33)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina