Löydetty 39 Tulokset: katefagen

 • ouc wV ai allotriai lelogismeqa autw pepraken gar hmaV kai katefagen katabrwsei to argurion hmwn (Gênesis 31, 15)
 • nun oun deute apokteinwmen auton kai riywmen auton eiV ena twn lakkwn kai eroumen qhrion ponhron katefagen auton kai oyomeqa ti estai ta enupnia autou (Gênesis 37, 20)

 • kai epegnw auton kai eipen citwn tou uiou mou estin qhrion ponhron katefagen auton qhrion hrpasen ton iwshf (Gênesis 37, 33)

 • kai ekaluyen thn oyin thV ghV kai efqarh h gh kai katefagen pasan botanhn thV ghV kai panta ton karpon twn xulwn oV upeleifqh apo thV calazhV ouc upeleifqh clwron ouden en toiV xuloiV kai en pash botanh tou pediou en pash gh aiguptou (Êxodo 10, 15)

 • kai tw plhqei thV doxhV sou sunetriyaV touV upenantiouV apesteilaV thn orghn sou kai katefagen autouV wV kalamhn (Êxodo 15, 7)

 • kai exhlqen pur para kuriou kai katefagen ta epi tou qusiasthriou ta te olokautwmata kai ta steata kai eiden paV o laoV kai exesth kai epesan epi proswpon (Levítico 9, 24)

 • kai exhlqen pur para kuriou kai katefagen autouV kai apeqanon enanti kuriou (Levítico 10, 2)
 • kai hn o laoV gogguzwn ponhra enanti kuriou kai hkousen kurioV kai equmwqh orgh kai exekauqh en autoiV pur para kuriou kai katefagen meroV ti thV parembolhV (Números 11, 1)

 • kai pur exhlqen para kuriou kai katefagen touV penthkonta kai diakosiouV andraV touV prosferontaV to qumiama (Números 16, 35)

 • oti pur exhlqen ex esebwn flox ek polewV shwn kai katefagen ewV mwab kai katepien sthlaV arnwn (Números 21, 28)

 • kai anoixasa h gh to stoma authV katepien autouV kai kore en tw qanatw thV sunagwghV autou ote katefagen to pur touV penthkonta kai diakosiouV kai egenhqhsan en shmeiw (Números 26, 10)

 • kai exeteinen o aggeloV kuriou to akron thV rabdou thV en th ceiri autou kai hyato twn krewn kai twn azumwn kai anhfqh pur ek thV petraV kai katefagen ta krea kai touV azumouV kai o aggeloV kuriou aphlqen ex ofqalmwn autou (Juízes 6, 21)
"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina