Löydetty 5 Tulokset: enwtizou

  • ou mhn de alla akouson iwb ta rhmata mou kai lalian enwtizou mou (Jó 33, 1)

  • enwtizou iwb kai akoue mou kwfeuson kai egw eimi lalhsw (Jó 33, 31)

  • ei de mh nouqeth akoue tauta enwtizou fwnhn rhmatwn (Jó 34, 16)

  • enwtizou tauta iwb sthqi nouqetou dunamin kuriou (Jó 37, 14)

  • akoue ourane kai enwtizou gh oti kurioV elalhsen uiouV egennhsa kai uywsa autoi de me hqethsan (Isaías 1, 2)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina