Löydetty 3101 Tulokset: eipen

 • kai apokriqeiV abraam eipen nun hrxamhn lalhsai proV ton kurion egw de eimi gh kai spodoV (Gênesis 18, 27)

 • ean de elattonwqwsin oi penthkonta dikaioi pente apoleiV eneken twn pente pasan thn polin kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei tessarakonta pente (Gênesis 18, 28)

 • kai proseqhken eti lalhsai proV auton kai eipen ean de eureqwsin ekei tessarakonta kai eipen ou mh apolesw eneken twn tessarakonta (Gênesis 18, 29)

 • kai eipen mh ti kurie ean lalhsw ean de eureqwsin ekei triakonta kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei triakonta (Gênesis 18, 30)

 • kai eipen epeidh ecw lalhsai proV ton kurion ean de eureqwsin ekei eikosi kai eipen ou mh apolesw eneken twn eikosi (Gênesis 18, 31)

 • kai eipen mh ti kurie ean lalhsw eti apax ean de eureqwsin ekei deka kai eipen ou mh apolesw eneken twn deka (Gênesis 18, 32)

 • kai eipen idou kurioi ekklinate eiV ton oikon tou paidoV umwn kai katalusate kai niyasqe touV podaV umwn kai orqrisanteV apeleusesqe eiV thn odon umwn eipan de ouci all' en th plateia katalusomen (Gênesis 19, 2)

 • eipen de proV autouV mhdamwV adelfoi mh ponhreushsqe (Gênesis 19, 7)

 • exhlqen de lwt kai elalhsen proV touV gambrouV autou touV eilhfotaV taV qugateraV autou kai eipen anasthte kai exelqate ek tou topou toutou oti ektribei kurioV thn polin edoxen de geloiazein enantion twn gambrwn autou (Gênesis 19, 14)

 • eipen de lwt proV autouV deomai kurie (Gênesis 19, 18)

 • kai eipen autw idou eqaumasa sou to proswpon kai epi tw rhmati toutw tou mh katastreyai thn polin peri hV elalhsaV (Gênesis 19, 21)

 • eipen de h presbutera proV thn newteran o pathr hmwn presbuteroV kai oudeiV estin epi thV ghV oV eiseleusetai proV hmaV wV kaqhkei pash th gh (Gênesis 19, 31)


“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina