Löydetty 4 Tulokset: agaphte

  • kai edna eipen proV twbian adelfe agaphte apokatasthsai se o kurioV tou ouranou kai dwh moi idein sou paidia ek sarraV thV qugatroV mou ina eufranqw enwpion tou kuriou kai idou paratiqemai soi thn qugatera mou en parakataqhkh mh luphshV authn (Tobias 10, 13)

  • agaphte peri pantwn eucomai se euodousqai kai ugiainein kaqwV euodoutai sou h yuch (III São João 1, 2)

  • agaphte piston poieiV o ean ergash eiV touV adelfouV kai eiV touV xenouV (III São João 1, 5)

  • agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o de kakopoiwn ouc ewraken ton qeon (III São João 1, 11)


“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina