Löydetty 244 Tulokset: abraam

 • anastaV de abraam prosekunhsen tw law thV ghV toiV uioiV cet (Gênesis 23, 7)

 • kai elalhsen proV autouV abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar (Gênesis 23, 8)

 • efrwn de ekaqhto en mesw twn uiwn cet apokriqeiV de efrwn o cettaioV proV abraam eipen akouontwn twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin legwn (Gênesis 23, 10)

 • kai prosekunhsen abraam enantion tou laou thV ghV (Gênesis 23, 12)

 • apekriqh de efrwn tw abraam legwn (Gênesis 23, 14)

 • kai hkousen abraam tou efrwn kai apekatesthsen abraam tw efrwn to argurion o elalhsen eiV ta wta twn uiwn cet tetrakosia didracma arguriou dokimou emporoiV (Gênesis 23, 16)

 • tw abraam eiV kthsin enantion twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin (Gênesis 23, 18)

 • meta tauta eqayen abraam sarran thn gunaika autou en tw sphlaiw tou agrou tw diplw o estin apenanti mambrh auth estin cebrwn en th gh canaan (Gênesis 23, 19)

 • kai ekurwqh o agroV kai to sphlaion o hn en autw tw abraam eiV kthsin tafou para twn uiwn cet (Gênesis 23, 20)

 • kai abraam hn presbuteroV probebhkwV hmerwn kai kurioV euloghsen ton abraam kata panta (Gênesis 24, 1)

 • kai eipen abraam tw paidi autou tw presbuterw thV oikiaV autou tw arconti pantwn twn autou qeV thn ceira sou upo ton mhron mou (Gênesis 24, 2)

 • eipen de proV auton abraam prosece seautw mh apostreyhV ton uion mou ekei (Gênesis 24, 6)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina