Löydetty 334 Tulokset: Dioti

 • aparaV de ekeiqen wruxen frear eteron kai ouk emacesanto peri autou kai epwnomasen to onoma autou eurucwria legwn dioti nun eplatunen kurioV hmin kai huxhsen hmaV epi thV ghV (Gênesis 26, 22)

 • kai sunelaben leia kai eteken uion tw iakwb ekalesen de to onoma autou roubhn legousa dioti eiden mou kurioV thn tapeinwsin nun me agaphsei o anhr mou (Gênesis 29, 32)

 • kai aphlqen ap' autou dioti eipen esth to aima thV peritomhV tou paidiou mou (Êxodo 4, 26)

 • panta osa an ech mwmon en autw ou prosaxousin kuriw dioti ou dekton estai umin (Levítico 22, 20)

 • kai h gh ou praqhsetai eiV bebaiwsin emh gar estin h gh dioti proshlutoi kai paroikoi umeiV este enantion mou (Levítico 25, 23)

 • dioti oiketai mou eisin outoi ouV exhgagon ek ghV aiguptou ou praqhsetai en prasei oiketou (Levítico 25, 42)

 • kai eipen aarwn proV mwushn deomai kurie mh sunepiqh hmin amartian dioti hgnohsamen kaqoti hmartomen (Números 12, 11)

 • prosteqhtw aarwn proV ton laon autou oti ou mh eiselqhte eiV thn ghn hn dedwka toiV uioiV israhl dioti parwxunate me epi tou udatoV thV loidoriaV (Números 20, 24)

 • dioti parebhte to rhma mou en th erhmw sin en tw antipiptein thn sunagwghn agiasai me ouc hgiasate me epi tw udati enanti autwn touto estin udwr antilogiaV kadhV en th erhmw sin (Números 27, 14)

 • dioti ou plhqunei eautw ippon oude mh apostreyh ton laon eiV aigupton opwV plhqunh eautw ippon o de kurioV eipen ou prosqhsete apostreyai th odw tauth eti (Deuteronômio 17, 16)

 • kai estai ean mh qelhV authn exaposteleiV authn eleuqeran kai prasei ou praqhsetai arguriou ouk aqethseiV authn dioti etapeinwsaV authn (Deuteronômio 21, 14)

 • exaposteilai kurioV soi thn endeian kai thn eklimian kai thn analwsin epi panta ou an epibalhV thn ceira sou osa ean poihshV ewV an exoleqreush se kai ewV an apolesh se en tacei dia ta ponhra epithdeumata sou dioti egkatelipeV me (Deuteronômio 28, 20)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina