1. kai egeneto ote etelesen o ihsouV pantaV touV logouV toutouV eipen toiV maqhtaiV autou

2. oidate oti meta duo hmeraV to pasca ginetai kai o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV to staurwqhnai

3. tote sunhcqhsan oi arciereiV kai oi grammateiV kai oi presbuteroi tou laou eiV thn aulhn tou arcierewV tou legomenou kaiafa

4. kai sunebouleusanto ina ton ihsoun krathswsin dolw kai apokteinwsin

5. elegon de mh en th eorth ina mh qoruboV genhtai en tw law

6. tou de ihsou genomenou en bhqania en oikia simwnoV tou leprou

7. proshlqen autw gunh alabastron murou ecousa barutimou kai kateceen epi thn kefalhn autou anakeimenou

8. idonteV de oi maqhtai autou hganakthsan legonteV eiV ti h apwleia auth

9. hdunato gar touto to muron praqhnai pollou kai doqhnai ptwcoiV

10. gnouV de o ihsouV eipen autoiV ti kopouV parecete th gunaiki ergon gar kalon eirgasato eiV eme

11. pantote gar touV ptwcouV ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

12. balousa gar auth to muron touto epi tou swmatoV mou proV to entafiasai me epoihsen

13. amhn legw umin opou ean khrucqh to euaggelion touto en olw tw kosmw lalhqhsetai kai o epoihsen auth eiV mnhmosunon authV

14. tote poreuqeiV eiV twn dwdeka o legomenoV ioudaV iskariwthV proV touV arciereiV

15. eipen ti qelete moi dounai kagw umin paradwsw auton oi de esthsan autw triakonta arguria

16. kai apo tote ezhtei eukairian ina auton paradw

17. th de prwth twn azumwn proshlqon oi maqhtai tw ihsou legonteV autw pou qeleiV etoimaswmen soi fagein to pasca

18. o de eipen upagete eiV thn polin proV ton deina kai eipate autw o didaskaloV legei o kairoV mou egguV estin proV se poiw to pasca meta twn maqhtwn mou

19. kai epoihsan oi maqhtai wV sunetaxen autoiV o ihsouV kai htoimasan to pasca

20. oyiaV de genomenhV anekeito meta twn dwdeka

21. kai esqiontwn autwn eipen amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me

22. kai lupoumenoi sfodra hrxanto legein autw ekastoV autwn mhti egw eimi kurie

23. o de apokriqeiV eipen o embayaV met emou en tw trubliw thn ceira outoV me paradwsei

24. o men uioV tou anqrwpou upagei kaqwV gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioV tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoV ekeinoV

25. apokriqeiV de ioudaV o paradidouV auton eipen mhti egw eimi rabbi legei autw su eipaV

26. esqiontwn de autwn labwn o ihsouV ton arton kai euloghsaV eklasen kai edidou toiV maqhtaiV kai eipen labete fagete touto estin to swma mou

27. kai labwn to pothrion kai eucaristhsaV edwken autoiV legwn piete ex autou panteV

28. touto gar estin to aima mou to thV kainhV diaqhkhV to peri pollwn ekcunomenon eiV afesin amartiwn

29. legw de umin oti ou mh piw ap arti ek toutou tou gennhmatoV thV ampelou ewV thV hmeraV ekeinhV otan auto pinw meq umwn kainon en th basileia tou patroV mou

30. kai umnhsanteV exhlqon eiV to oroV twn elaiwn

31. tote legei autoiV o ihsouV panteV umeiV skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth gegraptai gar pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata thV poimnhV

32. meta de to egerqhnai me proaxw umaV eiV thn galilaian

33. apokriqeiV de o petroV eipen autw ei kai panteV skandalisqhsontai en soi egw oudepote skandalisqhsomai

34. efh autw o ihsouV amhn legw soi oti en tauth th nukti prin alektora fwnhsai triV aparnhsh me

35. legei autw o petroV kan deh me sun soi apoqanein ou mh se aparnhsomai omoiwV kai panteV oi maqhtai eipon

36. tote ercetai met autwn o ihsouV eiV cwrion legomenon geqshmanh kai legei toiV maqhtaiV kaqisate autou ewV ou apelqwn proseuxwmai ekei

37. kai paralabwn ton petron kai touV duo uiouV zebedaiou hrxato lupeisqai kai adhmonein

38. tote legei autoiV perilupoV estin h yuch mou ewV qanatou meinate wde kai grhgoreite met emou

39. kai proelqwn mikron epesen epi proswpon autou proseucomenoV kai legwn pater mou ei dunaton estin parelqetw ap emou to pothrion touto plhn ouc wV egw qelw all wV su

40. kai ercetai proV touV maqhtaV kai euriskei autouV kaqeudontaV kai legei tw petrw outwV ouk iscusate mian wran grhgorhsai met emou

41. grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte eiV peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhV

42. palin ek deuterou apelqwn proshuxato legwn pater mou ei ou dunatai touto to pothrion parelqein ap emou ean mh auto piw genhqhtw to qelhma sou

43. kai elqwn euriskei autouV palin kaqeudontaV hsan gar autwn oi ofqalmoi bebarhmenoi

44. kai afeiV autouV apelqwn palin proshuxato ek tritou ton auton logon eipwn

45. tote ercetai proV touV maqhtaV autou kai legei autoiV kaqeudete to loipon kai anapauesqe idou hggiken h wra kai o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV ceiraV amartwlwn

46. egeiresqe agwmen idou hggiken o paradidouV me

47. kai eti autou lalountoV idou ioudaV eiV twn dwdeka hlqen kai met autou ocloV poluV meta macairwn kai xulwn apo twn arcierewn kai presbuterwn tou laou

48. o de paradidouV auton edwken autoiV shmeion legwn on an filhsw autoV estin krathsate auton

49. kai euqewV proselqwn tw ihsou eipen caire rabbi kai katefilhsen auton

50. o de ihsouV eipen autw etaire ef w parei tote proselqonteV epebalon taV ceiraV epi ton ihsoun kai ekrathsan auton

51. kai idou eiV twn meta ihsou ekteinaV thn ceira apespasen thn macairan autou kai pataxaV ton doulon tou arcierewV afeilen autou to wtion

52. tote legei autw o ihsouV apostreyon sou thn macairan eiV ton topon authV panteV gar oi labonteV macairan en macaira apolountai

53. h dokeiV oti ou dunamai arti parakalesai ton patera mou kai parasthsei moi pleiouV h dwdeka legewnaV aggelwn

54. pwV oun plhrwqwsin ai grafai oti outwV dei genesqai

55. en ekeinh th wra eipen o ihsouV toiV ocloiV wV epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn sullabein me kaq hmeran proV umaV ekaqezomhn didaskwn en tw ierw kai ouk ekrathsate me

56. touto de olon gegonen ina plhrwqwsin ai grafai twn profhtwn tote oi maqhtai panteV afenteV auton efugon

57. oi de krathsanteV ton ihsoun aphgagon proV kaiafan ton arcierea opou oi grammateiV kai oi presbuteroi sunhcqhsan

58. o de petroV hkolouqei autw apo makroqen ewV thV aulhV tou arcierewV kai eiselqwn esw ekaqhto meta twn uphretwn idein to teloV

59. oi de arciereiV kai oi presbuteroi kai to sunedrion olon ezhtoun yeudomarturian kata tou ihsou opwV auton qanatwswsin

60. kai ouc euron kai pollwn yeudomarturwn proselqontwn ouc euron

61. usteron de proselqonteV duo yeudomartureV eipon outoV efh dunamai katalusai ton naon tou qeou kai dia triwn hmerwn oikodomhsai auton

62. kai anastaV o arciereuV eipen autw ouden apokrinh ti outoi sou katamarturousin

63. o de ihsouV esiwpa kai apokriqeiV o arciereuV eipen autw exorkizw se kata tou qeou tou zwntoV ina hmin eiphV ei su ei o cristoV o uioV tou qeou

64. legei autw o ihsouV su eipaV plhn legw umin ap arti oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV kai ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou

65. tote o arciereuV dierrhxen ta imatia autou legwn oti eblasfhmhsen ti eti creian ecomen marturwn ide nun hkousate thn blasfhmian autou

66. ti umin dokei oi de apokriqenteV eipon enocoV qanatou estin

67. tote eneptusan eiV to proswpon autou kai ekolafisan auton oi de errapisan

68. legonteV profhteuson hmin criste tiV estin o paisaV se

69. o de petroV exw ekaqhto en th aulh kai proshlqen autw mia paidiskh legousa kai su hsqa meta ihsou tou galilaiou

70. o de hrnhsato emprosqen pantwn legwn ouk oida ti legeiV

71. exelqonta de auton eiV ton pulwna eiden auton allh kai legei toiV ekei kai outoV hn meta ihsou tou nazwraiou

72. kai palin hrnhsato meq orkou oti ouk oida ton anqrwpon

73. meta mikron de proselqonteV oi estwteV eipon tw petrw alhqwV kai su ex autwn ei kai gar h lalia sou dhlon se poiei

74. tote hrxato katanaqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon kai euqewV alektwr efwnhsen

75. kai emnhsqh o petroV tou rhmatoV tou ihsou eirhkotoV autw oti prin alektora fwnhsai triV aparnhsh me kai exelqwn exw eklausen pikrwV

“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina