19. exaifnhV pneuma mega ephlqen ek thV erhmou kai hyato twn tessarwn gwniwn thV oikiaV kai epesen h oikia epi ta paidia sou kai eteleuthsan eswqhn de egw monoV kai hlqon tou apaggeilai soi

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina