1. kai eiden iwnaqan oti o kairoV autw sunergei kai epelexato andraV kai apesteilen eiV rwmhn sthsai kai ananewsasqai thn proV autouV filian

2. kai proV spartiataV kai topouV eterouV apesteilen epistolaV kata ta auta

3. kai eporeuqhsan eiV rwmhn kai eishlqon eiV to bouleuthrion kai eipon iwnaqan o arciereuV kai to eqnoV twn ioudaiwn apesteilen hmaV ananewsasqai thn filian eautoiV kai thn summacian kata to proteron

4. kai edwkan epistolaV autoiV proV autouV kata topon opwV propempwsin autouV eiV ghn iouda met' eirhnhV

5. kai touto to antigrafon twn epistolwn wn egrayen iwnaqan toiV spartiataiV

6. iwnaqan arciereuV kai h gerousia tou eqnouV kai oi iereiV kai o loipoV dhmoV twn ioudaiwn spartiataiV toiV adelfoiV cairein

7. eti proteron apestalhsan epistolai proV onian ton arcierea para areiou tou basileuontoV en umin oti este adelfoi hmwn wV to antigrafon upokeitai

8. kai epedexato o oniaV ton andra ton apestalmenon endoxwV kai elaben taV epistolaV en aiV diesafeito peri summaciaV kai filiaV

9. hmeiV oun aprosdeeiV toutwn onteV paraklhsin econteV ta biblia ta agia ta en taiV cersin hmwn

10. epeiraqhmen aposteilai thn proV umaV adelfothta kai filian ananewsasqai proV to mh exallotriwqhnai umwn polloi gar kairoi dihlqon af' ou apesteilate proV hmaV

11. hmeiV oun en panti kairw adialeiptwV en te taiV eortaiV kai taiV loipaiV kaqhkousaiV hmeraiV mimnhskomeqa umwn ef' wn prosferomen qusiwn kai en taiV proseucaiV wV deon estin kai prepon mnhmoneuein adelfwn

12. eufrainomeqa de epi th doxh umwn

13. hmaV de ekuklwsan pollai qliyeiV kai polemoi polloi kai epolemhsan hmaV oi basileiV oi kuklw hmwn

14. ouk hboulomeqa oun parenoclhsai umin kai toiV loipoiV summacoiV kai filoiV hmwn en toiV polemoiV toutoiV

15. ecomen gar thn ex ouranou bohqeian bohqousan hmin kai errusqhmen apo twn ecqrwn kai etapeinwqhsan oi ecqroi hmwn

16. epelexamen oun noumhnion antiocou kai antipatron iasonoV kai apestalkamen proV rwmaiouV ananewsasqai thn proV autouV filian kai summacian thn proteron

17. eneteilameqa oun autoiV kai proV umaV poreuqhnai kai aspasasqai umaV kai apodounai umin taV par' hmwn epistolaV peri thV ananewsewV kai thV adelfothtoV hmwn

18. kai nun kalwV poihsete antifwnhsanteV hmin proV tauta

19. kai touto to antigrafon twn epistolwn wn apesteilan onia

20. areioV basileuV spartiatwn onia ierei megalw cairein

21. eureqh en grafh peri te twn spartiatwn kai ioudaiwn oti eisin adelfoi kai oti eisin ek genouV abraam

22. kai nun af' ou egnwmen tauta kalwV poihsete grafonteV hmin peri thV eirhnhV umwn

23. kai hmeiV de antigrafomen umin ta kthnh umwn kai h uparxiV umwn hmin estin kai ta hmwn umin estin entellomeqa oun opwV apaggeilwsin umin kata tauta

24. kai hkousen iwnaqan oti epestreyan oi arconteV dhmhtriou meta dunamewV pollhV uper to proteron tou polemhsai proV auton

25. kai aphren ex ierousalhm kai aphnthsen autoiV eiV thn amaqitin cwran ou gar edwken autoiV anochn tou embateusai eiV thn cwran autou

26. kai apesteilen kataskopouV eiV thn parembolhn autwn kai epestreyan kai aphggeilan autw oti outwV tassontai epipesein ep' autouV thn nukta

27. wV de edu o hlioV epetaxen iwnaqan toiV par' autou grhgorein kai einai epi toiV oploiV etoimazesqai eiV polemon di' olhV thV nuktoV kai exebalen profulakaV kuklw thV parembolhV

28. kai hkousan oi upenantioi oti htoimastai iwnaqan kai oi par' autou eiV polemon kai efobhqhsan kai epthxan th kardia autwn kai anekausan puraV en th parembolh autwn

29. iwnaqan de kai oi par' autou ouk egnwsan ewV prwi eblepon gar ta fwta kaiomena

30. kai katediwxen iwnaqan opisw autwn kai ou katelaben autouV diebhsan gar ton eleuqeron potamon

31. kai exeklinen iwnaqan epi touV arabaV touV kaloumenouV zabadaiouV kai epataxen autouV kai elaben ta skula autwn

32. kai anazeuxaV hlqen eiV damaskon kai diwdeusen en pash th cwra

33. kai simwn exhlqen kai diwdeusen ewV askalwnoV kai ta plhsion ocurwmata kai exeklinen eiV iopphn kai prokatelabeto authn

34. hkousen gar oti boulontai to ocurwma paradounai toiV para dhmhtriou kai eqeto ekei frouran opwV fulasswsin authn

35. kai epestreyen iwnaqan kai exekklhsiasen touV presbuterouV tou laou kai ebouleueto met' autwn tou oikodomhsai ocurwmata en th ioudaia

36. kai prosuywsai ta teich ierousalhm kai uywsai uyoV mega ana meson thV akraV kai thV polewV eiV to diacwrizein authn thV polewV ina h auth kata monaV opwV mhte agorazwsin mhte pwlwsin

37. kai sunhcqhsan tou oikodomein thn polin kai epesen tou teicouV tou ceimarrou tou ex aphliwtou kai epeskeuasen to kaloumenon cafenaqa

38. kai simwn wkodomhsen thn adida en th sefhla kai wcurwsen authn kai epesthsen quraV kai moclouV

39. kai ezhthsen trufwn basileusai thV asiaV kai periqesqai to diadhma kai ekteinai ceira ep' antiocon ton basilea

40. kai eulabhqh mhpote ouk eash auton iwnaqan kai mhpote polemhsh proV auton kai ezhtei sullabein auton tou apolesai kai aparaV hlqen eiV baiqsan

41. kai exhlqen iwnaqan eiV apanthsin autw en tessarakonta ciliasin andrwn epilelegmenaiV eiV parataxin kai hlqen eiV baiqsan

42. kai eiden trufwn oti hlqen meta dunamewV pollhV kai ekteinai ceiraV ep' auton eulabhqh

43. kai epedexato auton endoxwV kai sunesthsen auton pasin toiV filoiV autou kai edwken autw domata kai epetaxen toiV filoiV autou kai taiV dunamesin autou upakouein autou wV autou

44. kai eipen tw iwnaqan ina ti ekopwsaV panta ton laon touton polemou mh enesthkotoV hmin

45. kai nun aposteilon autouV eiV touV oikouV autwn epilexai de seautw andraV oligouV oitineV esontai meta sou kai deuro met' emou eiV ptolemaida kai paradwsw soi authn kai ta loipa ocurwmata kai taV dunameiV taV loipaV kai pantaV touV epi twn creiwn kai epistreyaV apeleusomai toutou gar carin pareimi

46. kai empisteusaV autw epoihsen kaqwV eipen kai exapesteilen taV dunameiV kai aphlqon eiV ghn iouda

47. katelipen de meq' eautou andraV trisciliouV wn disciliouV afhken en th galilaia cilioi de sunhlqon autw

48. wV de eishlqen iwnaqan eiV ptolemaida apekleisan oi ptolemaeiV taV pulaV kai sunelabon auton kai pantaV touV suneiselqontaV met' autou apekteinan en romfaia

49. kai apesteilen trufwn dunameiV kai ippon eiV thn galilaian kai to pedion to mega tou apolesai pantaV touV para iwnaqou

50. kai epegnwsan oti sunelhmfqh kai apolwlen kai oi met' autou kai parekalesan eautouV kai eporeuonto sunestrammenoi etoimoi eiV polemon

51. kai eidon oi diwkonteV oti peri yuchV autoiV estin kai epestreyan

52. kai hlqon panteV met' eirhnhV eiV ghn iouda kai epenqhsan ton iwnaqan kai touV met' autou kai efobhqhsan sfodra kai epenqhsen paV israhl penqoV mega

53. kai ezhthsan panta ta eqnh ta kuklw autwn ektriyai autouV eipon gar ouk ecousin arconta kai bohqounta nun oun polemhswmen autouV kai exarwmen ex anqrwpwn to mnhmosunon autwn

“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina