1. dia touto dei perissoterwV hmaV prosecein toiV akousqeisin mhpote pararruwmen

2. ei gar o di aggelwn lalhqeiV logoV egeneto bebaioV kai pasa parabasiV kai parakoh elaben endikon misqapodosian

3. pwV hmeiV ekfeuxomeqa thlikauthV amelhsanteV swthriaV htiV archn labousa laleisqai dia tou kuriou upo twn akousantwn eiV hmaV ebebaiwqh

4. sunepimarturountoV tou qeou shmeioiV te kai terasin kai poikilaiV dunamesin kai pneumatoV agiou merismoiV kata thn autou qelhsin

5. ou gar aggeloiV upetaxen thn oikoumenhn thn mellousan peri hV laloumen

6. diemarturato de pou tiV legwn ti estin anqrwpoV oti mimnhskh autou h uioV anqrwpou oti episkepth auton

7. hlattwsaV auton bracu ti par aggelouV doxh kai timh estefanwsaV auton kai katesthsaV auton epi ta erga twn ceirwn sou

8. panta upetaxaV upokatw twn podwn autou en gar tw upotaxai autw ta panta ouden afhken autw anupotakton nun de oupw orwmen autw ta panta upotetagmena

9. ton de bracu ti par aggelouV hlattwmenon blepomen ihsoun dia to paqhma tou qanatou doxh kai timh estefanwmenon opwV cariti qeou uper pantoV geushtai qanatou

10. eprepen gar autw di on ta panta kai di ou ta panta pollouV uiouV eiV doxan agagonta ton archgon thV swthriaV autwn dia paqhmatwn teleiwsai

11. o te gar agiazwn kai oi agiazomenoi ex enoV panteV di hn aitian ouk epaiscunetai adelfouV autouV kalein

12. legwn apaggelw to onoma sou toiV adelfoiV mou en mesw ekklhsiaV umnhsw se

13. kai palin egw esomai pepoiqwV ep autw kai palin idou egw kai ta paidia a moi edwken o qeoV

14. epei oun ta paidia kekoinwnhken sarkoV kai aimatoV kai autoV paraplhsiwV metescen twn autwn ina dia tou qanatou katarghsh ton to kratoV econta tou qanatou toutestin ton diabolon

15. kai apallaxh toutouV osoi fobw qanatou dia pantoV tou zhn enocoi hsan douleiaV

16. ou gar dhpou aggelwn epilambanetai alla spermatoV abraam epilambanetai

17. oqen wfeilen kata panta toiV adelfoiV omoiwqhnai ina elehmwn genhtai kai pistoV arciereuV ta proV ton qeon eiV to ilaskesqai taV amartiaV tou laou

18. en w gar peponqen autoV peirasqeiV dunatai toiV peirazomenoiV bohqhsai

“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina