1. epistrefe epistrefe h soulamitiV epistrefe epistrefe kai oyomeqa en soi ti oyesqe en th soulamitidi h ercomenh wV coroi twn parembolwn

2. ti wraiwqhsan diabhmata sou en upodhmasin qugater nadab ruqmoi mhrwn sou omoioi ormiskoiV ergw ceirwn tecnitou

3. omfaloV sou krathr toreutoV mh usteroumenoV krama koilia sou qimwnia sitou pefragmenh en krinoiV

4. duo mastoi sou wV duo nebroi didumoi dorkadoV

5. trachloV sou wV purgoV elefantinoV ofqalmoi sou wV limnai en esebwn en pulaiV qugatroV pollwn mukthr sou wV purgoV tou libanou skopeuwn proswpon damaskou

6. kefalh sou epi se wV karmhloV kai plokion kefalhV sou wV porfura basileuV dedemenoV en paradromaiV

7. ti wraiwqhV kai ti hdunqhV agaph en trufaiV sou

8. touto megeqoV sou wmoiwqh tw foiniki kai oi mastoi sou toiV botrusin

9. eipa anabhsomai en tw foiniki krathsw twn uyewn autou kai esontai dh mastoi sou wV botrueV thV ampelou kai osmh rinoV sou wV mhla

10. kai larugx sou wV oinoV o agaqoV poreuomenoV tw adelfidw mou eiV euquqhta ikanoumenoV ceilesin mou kai odousin

11. egw tw adelfidw mou kai ep' eme h epistrofh autou

12. elqe adelfide mou exelqwmen eiV agron aulisqwmen en kwmaiV

13. orqriswmen eiV ampelwnaV idwmen ei hnqhsen h ampeloV hnqhsen o kuprismoV hnqhsan ai roai ekei dwsw touV mastouV mou soi

14. oi mandragorai edwkan osmhn kai epi quraiV hmwn panta akrodrua nea proV palaia adelfide mou ethrhsa soi

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina