Encontrados 150 resultados para: Rodów

 • Z Tappuach biegła granica na zachód do potoku Kana i dochodziła do morza. Takie było dziedzictwo pokolenia Efraima według ich rodów; (Księga Jozuego 16, 8)

 • Dział otrzymali też pozostali synowie Manassesa według ich rodów: synowie Abiezera, synowie Cheleka, synowie Asrijela, synowie Sychema, synowie Chefera i synowie Szemida, potomkowie męscy Manassesa, syna Józefa, według ich rodów. (Księga Jozuego 17, 2)

 • I padł los na pokolenie Beniamina według ich rodów: okazało się, że dział ich wypadł między działem potomków Judy i potomków Józefa. (Księga Jozuego 18, 11)

 • Jordan zaś był granicą od strony wschodniej. Takie było dziedzictwo potomków Beniamina i jego granice dokoła według ich rodów. (Księga Jozuego 18, 20)

 • Miastami potomków Beniamina według ich rodów były: Jerycho, Bet-Chogla, Emek-Kesis, (Księga Jozuego 18, 21)

 • Sela-Haelef, Jebus, czyli Jerozolima, Gibeat, Kiriat: czternaście miast z przyległymi wioskami. Taki był dział potomków Beniamina według ich rodów. (Księga Jozuego 18, 28)

 • Drugi los przypadł w udziale Symeonowi - pokoleniu potomków Symeona - według ich rodów, a dział ich znajdował się pośród dziedzictwa potomków Judy. (Księga Jozuego 19, 1)

 • a oprócz tego wszystkie wioski leżące dokoła tych miast aż do Baalat-Beer, czyli Rama w Negebie. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Symeona według ich rodów. (Księga Jozuego 19, 8)

 • Trzeci los padł na potomków Zabulona według ich rodów: dział ich dziedzictwa sięgał aż do Sarid. (Księga Jozuego 19, 10)

 • Takie było dziedzictwo potomków Zabulona według ich rodów, takie miasta i przyległe wioski. (Księga Jozuego 19, 16)

 • Czwarty los przypadł w udziale Issacharowi, potomkom Issachara według ich rodów. (Księga Jozuego 19, 17)

 • Takie było dziedzictwo pokolenia Issachara według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski. (Księga Jozuego 19, 23)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina