Encontrados 157 resultados para: Pańskiej

 • Podczas wydobywania pieniędzy, złożonych w świątyni Pańskiej, kapłan Chilkiasz znalazł księgę Prawa Pańskiego, przekazaną za pośrednictwem Mojżesza. (2 Księga Kronik 34, 14)

 • Odezwał się wówczas Chilkiasz i rzekł do sekretarza Szafana: Znalazłem księgą Prawa w świątyni Pańskiej. I dał ją Szafanowi. (2 Księga Kronik 34, 15)

 • Pieniądze znalezione w świątyni Pańskiej wręczyli nadzorcom i robotnikom. (2 Księga Kronik 34, 17)

 • I wszedł król do świątyni Pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i lewici oraz cały lud, od największych do najmniejszych. Odczytał wobec nich całą treść księgi Przymierza, znalezionej w świątyni Pańskiej. (2 Księga Kronik 34, 30)

 • Wyznaczył wówczas kapłanom ich stanowiska i dodał im odwagi do służby w świątyni Pańskiej. (2 Księga Kronik 35, 2)

 • Wywiózł też Nabuchodonozor do Babilonu część naczyń świątyni Pańskiej i złożył je w swym pałacu w Babilonie. (2 Księga Kronik 36, 7)

 • Z początkiem roku Nabuchodonozor posłał po niego i kazał go uprowadzić do Babilonu wraz z drogocennymi naczyniami świątyni Pańskiej, a w jego miejsce ustanowił królem jego brata, Sedecjasza. (2 Księga Kronik 36, 10)

 • Od pierwszego dnia miesiąca siódmego zaczęli składać całopalenia Panu - ale fundamenty świątyni Pańskiej nie były jeszcze założone. (Księga Ezdrasza 3, 6)

 • A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni Pańskiej, wtedy wystąpili kapłani w szatach uroczystych, z trąbami, i lewici, synowie Asafa, z cymbałami, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana; (Księga Ezdrasza 3, 10)

 • On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej. (Księga Psalmów 33, 5)

 • Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni Pańskiej. (Księga Psalmów 34, 12)

 • Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. (Księga Psalmów 116, 9)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina