26. καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι εἴδομεν παράδοξα σήμερον.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina