5. οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina