29. λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις.

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina