1. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo:

2. głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, /w razie potrzeby/ wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

3. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli.

4. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

5. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!

6. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.

7. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.

8. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

9. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko.

10. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.

11. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania.

12. Tychika zaś posłałem do Efezu.

13. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy.

14. Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków.

15. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.

16. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone!

17. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/ i żeby wszystkie narody /je/ posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.

18. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.

19. Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora!

20. Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego.

21. Pośpiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.

22. Pan Jezus z duchem twoim! Łaska z wami! Amen.

“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina