1. Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:

2. Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.

3. Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.

4. Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.

5. A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena - Elisur, syn Szedeura;

6. z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja;

7. z Judy - Nachszon, syn Amminadaba;

8. z Issachara - Netaneel, syn Suara;

9. z Zabulona - Eliab, syn Chelona.

10. Z synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura;

11. z Beniamina - Abidan, syn Gideoniego;

12. z Dana - Achijezer, syn Ammiszaddaja;

13. z Asera - Pagiel, syn Okrana;

14. z Gada - Eliasaf, syn Deuela;

15. z Neftalego - Achira, syn Enana.

16. Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.

17. Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.

18. Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim.

19. Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.

20. Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki

21. - spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.

22. Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki

23. - spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.

24. Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -

25. spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.

26. Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki

27. - spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.

28. Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki

29. - spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.

30. Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki

31. - spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.

32. Synów Józefa - synów Efraima ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -

33. spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.

34. Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki

35. - spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.

36. Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -

37. spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.

38. Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -

39. spisanych z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.

40. Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -

41. spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.

42. Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -

43. spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.

44. Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów - po jednym z każdego rodu.

45. Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż -

46. wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.

47. Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.

48. Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami:

49. Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.

50. Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy; oni będą nosić zarówno Przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.

51. Gdy Przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do Przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.

52. Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.

53. Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.

54. Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina