3. μὴ πολὺς ἐν ῥήμασιν γίνου οὐ γάρ ἐστιν ὁ ἀντικρινόμενός σοι

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina