3. καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς
“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina