29. καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην λευὶς αὐτῶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina