13. καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων, θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina