15. καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς,
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina