8. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῶ, κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια·
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina