9. ἀπεκρίθη νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῶ, πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina