22. μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν.
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina