38. ἵνα ὁ λόγος ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν, κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina