19. οἱ οὗν φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς, θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina