47. συνήγαγον οὗν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, τί ποιοῦμεν, ὅτι οὖτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina