47. συνήγαγον οὗν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, τί ποιοῦμεν, ὅτι οὖτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina