41. ἦραν οὗν τὸν λίθον. ὁ δὲ ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν, πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου.
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina