21. κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ
“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina