3. καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina