16. καὶ συνήντησεν ὁ θεὸς τῷ Βαλααμ καὶ ἐνέβαλεν ῥῆμα εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ εἶπεν ἀποστράφητι πρὸς Βαλακ καὶ τάδε λαλήσεις
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina