20. καὶ κατάλοιπον χρείας οἴκου θεοῦ σου ὃ ἂν φανῇ σοι δοῦναι δώσεις ἀπὸ οἴκων γάζης βασιλέως
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina