30. καὶ ἐκαθάρισα αὐτοὺς ἀπὸ πάσης ἀλλοτριώσεως καὶ ἔστησα ἐφημερίας τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις ἀνὴρ ὡς τὸ ἔργον αὐτοῦ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina