43. καὶ κατέκοπτον τὸν Βενιαμιν καὶ ἐδίωξαν αὐτὸν ἀπὸ Νουα κατὰ πόδα αὐτοῦ ἕως ἀπέναντι Γαβαα πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina