14. καὶ ἔθετο ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ φρουράν ἐν πάσῃ τῇ Ιδουμαίᾳ καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ Ιδουμαῖοι δοῦλοι τῷ βασιλεῖ καὶ ἔσωσεν κύριος τὸν Δαυιδ ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύετο
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina