15. καὶ ἀποστέλλει ἐπὶ τὸν Δαυιδ λέγων ἀγάγετε αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης πρός με τοῦ θανατῶσαι αὐτόν
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina