33. καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ τοῦ Ασα βασιλέως Ιουδα βασιλεύει Βαασα υἱὸς Αχια ἐπὶ Ισραηλ ἐν Θερσα εἴκοσι καὶ τέσσαρα ἔτη
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina