49. καὶ ἀπέθανεν Σαουλ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Βαλαεννων υἱὸς Αχοβωρ
Livros sugeridos“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina