49. καὶ ἀπέθανεν Σαουλ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Βαλαεννων υἱὸς Αχοβωρ
Visite nossa livraria“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina