10. καὶ Χους ἐγέννησεν τὸν Νεβρωδ οὗτος ἤρξατο τοῦ εἶναι γίγας κυνηγὸς ἐπὶ τῆς γῆς
Visite nossa livraria“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina