18. ἐγγίσας δὲ αὐτῷ Ιουδας εἶπεν δέομαι κύριε λαλησάτω ὁ παῖς σου ῥῆμα ἐναντίον σου καὶ μὴ θυμωθῇς τῷ παιδί σου ὅτι σὺ εἶ μετὰ Φαραω
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina