22. καὶ παρεπορεύοντο τὰ δῶρα κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ αὐτὸς δὲ ἐκοιμήθη τὴν νύκτα ἐκείνην ἐν τῇ παρεμβολῇ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina