9. εἶπεν δὲ αὐτῷ λαβέ μοι δάμαλιν τριετίζουσαν καὶ αἶγα τριετίζουσαν καὶ κριὸν τριετίζοντα καὶ τρυγόνα καὶ περιστεράν
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina