4. καὶ εὐθὺς φωνὴ κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν λέγων οὐ κληρονομήσει σε οὗτος ἀλλ’ ὃς ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ οὗτος κληρονομήσει σε
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina