4. καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Νεφθαλι ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Μανασση μία
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina